Skip to main content

Makarna Hallenblads utmärkelse

Tack vare familjen Hallenblads donationer kunde Forskningsstiftelsen för första gången 2011 dela ut ett första stipendium ur den Hallenbladska fonden, vars ändamål är att stödja forskningen inom historia, etnologi och arkeologi. Stipendierna har sedan dess delats ut årligen.

2023
Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och professor Gunnel Cederlöf

Årets utmärkelser utdelades till Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet samt till professor Gunnel Cederlöf. 

2022
ERIK WÅNGMAR & VÄXJÖ STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Delat ut två stipendier ur Hallenbladska fonden, på 40 000 kronor vardera till docent Erik Wångmar och till Växjö Stiftshistoriska Sällskap.

2021
Malin Lennartsson och Kronobergs Arkeologiska förening

Malin Lennartsson och Kronobergs Arkeologiska förening får Hallenblads utmärkelse för historisk forskning. 

2020
Magnus Gustavsson & Margareta Pettersson

Två pristagare med en prissumma om 40 000 kr vardera, Magnus Gustavsson och Margareta Pettersson.

2019
Per-Olof Andersson & Lena Liepe

Vi hyllar Lena Liepe och Per-Olof Andersson. 40 000 till var och en av dem för värdefulla och starka insatser om Kronobergs historia.

2018
ERIKA LAGERBIELKE

Professor Erika Lagerbielke överraskades av juryn för Hallenblads utmärkelse när hon presenterade sin nya bok på Smålands museum.

2017
Samuel Palmblad

Hallenblads utmärkelse tilldelades Samuel Palmblad i samband med Smålands akademis högtidsmöte på Smålands museum.

2016
Olle Larsson

Hallenblads utmärkelse, 40 000 kronor, fick Olle Larsson den 19 oktober och som en överraskning när han föreläste för Historiska föreningen i Växjö.

2015
Åsa Alering

Arkeolog Åsa Alering har fått 2015 års stipendium för sina förtjänstfulla arkeologiska och pedagogiska insatser.

2014
Carl Persson

Carl Persson tog emot makarna Hallenblads stipendium när han föreläste på Utvandrarnas Hus. En överraskning som han uppskattade.

Hallenblads utmärkelse 2023


Motivering lyder

Lennart Setterdahl var under 1970-talet till tidigt 1990-tal verksam som Svenska Emigrantinstitutets fältarkivarie i USA. En del av hans värv resulterade i en intervjusamling. Lennart Setterdahl spelade in över 3 000 svenskamerikaners berättelser i det största etniskt inriktade intervjuprojektet. Tillsammans utgör de ett kollektiv av röster från generationer som sedan länge lämnat oss.

Digitaliseringen av Setterdahls intervjuer ingår som en del i projekt Migrationsberättelser då och nu. Genom projektet har 400 intervjuer digitaliserats och finns tillgängliga på Digitalt museum. Under 2023 börjar arbetet med att digitalisera ytterligare 500. Sammanlagt rör det sig om cirka 4 000 timmar med intervjuer vilket gör materialet svårt, på gränsen till omöjligt, att överblicka. För att ta ytterligare steg i tillgängliggörandet har initiativ tagits för att transkribera intervjuerna. I samarbete med företaget Modulai har artificiell intelligens använts för detta ändamål. Det tar med datorns hjälp sju minuter att transkribera en timmes ljud.

Bland samarbetsparterna i projektet Migrationsberättelser då och nu finns även Linnéuniversitetet, där studenter från främst masterprogrammet i engelsk språk- och litteraturvetenskap använder arkivmaterial från Svenska Emigrantinstitutet för olika forskningsuppgifter.

Professor Gunnel Cederlöf har under senare års forskning på Linnéuniversitetet bidragit till att lyfta in kunskapen kring Huseby i ett internationellt perspektiv. Cederlöf har med sin kunskap om Sydasiens historia kunnat placera förutsättningar för det arbete och den förmögenhet som baserades på Joseph Stephens verksamhet i Indien. En av konsekvenserna var köpet av Huseby bruk och utvecklingen av verksamheten där. Ett unikt källmaterial har i projektet ”Huseby i världen” bidragit till en fördjupad lokal historia i Sverige och i Indien samt kopplat samman det lokala och globala med varandra.

Kristina Gustafsson, ass professor och vice ordförande Emigrantinstitutet

Professor Gunnel Cederlöf, Linnéuniversitetet


Hallenblads utmärkelse 2022


Motivering lyder

Docent Erik Wångmar har en mycket gedigen forskningsbakgrund och en rad publiceringar på sin meritlista. Han har huvudsakligen forskat om sammanslagningarna av socknar och kommuner, om kommunpolitik och kommunalpolitiska styrelseformer med flertalet exempel från Småland. Wångmar är en mycket ambitiös och noggrann forskare som i sina studier alltid använder primärkällor och dyker djupt in i arkivens hemligheter. I hans senaste bok gör han en grundlig studie av Florence Stephens mycket uppmärksammade liv på Huseby. Från det att hon tar över driften av godset efter faderns död, skandalerna och vägen mot hennes omyndigförklaring. Wångmar gör en gedigen djupdykning i arkiven och kastar i flera fall ett nytt ljus över denna dramatiska och på flera plan tragiska historia.

Stipendiekommittén för Hallendbladska fonden vill med detta stipendium uppmärksamma Erik Wångmars mycket omfattande och breda forskningsinsats där han bidragit med nya och intressanta perspektiv på Smålands och Kronobergs läns historia. Lägg där till att han alltid varit en förespråkare för och värnat om det historiska hantverket och grundläggande källkritiska metoder och sökt ny kunskap i arkivens primärkällor. 

Sedan Växjö Stiftshistoriska Sällskap startade sin verksamhet har de givit ut ett stort antal ”skrifter”, ”meddelanden” och ”minnesteckningar” samt anordnat flera stiftshistoriska symposier. Sällskapet har också ansvarat för stiftets senaste herdaminne. I samband med att stiftet firar 850 år har sällskapet tagit initiativ till och givit ut antologin ”Växjö stift 850 år”. Det är ett imponerande bokverk som innehåller 15 artiklar med vitt skilda perspektiv och som lyfter fram olika tidsperioder i stiftets långa historia. Bland de ämnen som behandlas kan nämnas Värends kristnande, S:t Sigfrid i legend och historieskrivning och sammanslagningen av Växjö och Kalmar stift 1915. Redaktionskommittén har bestått av Lars Aldén, Oloph Bexell och Erik Sidenvall.

Stipendiekommittén för Hallendbladska fonden vill med detta stipendium uppmärksamma Växjö Stiftshistoriska Sällskaps imponerande arbete för att på olika sätt belysa och beforska Växjö stifts spännande och mångfasetterade historia. Vi hoppas och tror att stipendiet kan sporra till fortsatt arbete för att ge nya perspektiv på Växjö stifts och Kronobergs läns historia.  

Lars Aldén, ordförande stiftshistoriska sällskapet, och docent Eric Wångmar


Hallenblads utmärkelse 2021


Motivering lyder

Forskningsstiftelsen delade 2021 ut två stipendier ur Eivor och Gunnar Hallenblads donation, dels till Kronobergs arkeologiska förening, dels till Malin Lennartsson, Linnéuniversitetet, på 40 000 kr vardera. Kronobergs arkeologiska förening fyller i år 20 år och har spelat en viktig roll för arkeologin i Kronobergs län. Föreningen har återkommande deltagit i arkeologiska utgrävningar och undersökningar samt initierat inventeringar och forskningsfrågor.

Malin Lennartsson får Hallenblads utmärkelse för historisk forskning. Hon har bland annat bidragit med ny viktig forskning om Huseby bruk.

Stipendierna delades ut till Kronobergs arkeologiska förening vid föreningens 20-årsjubileum den 18 september. Malin Lennartsson mottog sitt stipendium vid Linnéakademiens höstsammankomst den 16 november.

Malin Lennartsson, Linnéuniversitetet


Hallenblads utmärkelse 2020


Motivering lyder

Fil Dr och riksspelmannen Magnus Gustavsson är en nationellt erkänd musikforskare och vice VD för Musik i Syd. Han har skrivit en rad musikvetenskapliga böcker och artiklar, är riksspelman medlem i musikgrupperna Sågskära och Höök. Under flera år har han också arbetat som frilansande musikjournalist och recensent på Sveriges Radio.

Professor emerita Margareta Pettersson har på senare år på avgörande sätt bidragit till att förnya och vitalisera forskningen kring Huseby. Ett unikt nyfunnet källmaterial från Huseby har penetrerats och tillsammans med annat material lämnat underlag för mer detaljerad kunskap om Husebys plats i världen.

Ny kunskap om de familjenätverk, placeringsstrategier, vänskap och kärleksrelationer som ledde fram till att medel intjänade på järnvägsbygge i Indien användes för inköp av Huseby bruk. Pettersson har också bidragit till forskning, publiceringar och utställningar som berikar förståelsen av Kronobergs län i världen till gagn för akademi, medborgare och besöksmålen.

Magnus Gustavsson och Margareta Pettersson, två pristagare med en prissumma om 40 000 kr vardera


Hallenblads utmärkelse 2019


Motivering lyder

Prof. Dr. Holger Militz is one of the leading researches worldwide in developing innovative wood modification technologies.

He has contributed with significant research in forestry industry areas closely related to activities at Linnaeus University, in particular wood processing. His research achievements the last 25 years in the wood modification area has brought many of the technologies towards industrial upscaling.

Holger Militz is especially recognized for his work on development of innovative wood product using polymer integration, and investigations of plasma treatment of wood.

Mottagning av utmärkelser

Vi hyllar Lena Liepe och Per-Olof Andersson. 40 000 till var och en av dem för värdefulla och starka insatser om Kronobergs historia. Det är Hallenblads utmärkelser 2019. Från juryn var Carl-Olof Bengtsson, Lennart Johansson och Karl-Johan Krantz närvarande tillsammans med Forskningsstiftelsens ordförande, Mie Jernbeck när Historiska föreningen i Kronoberg hade höstsammankomst i ett fullsatt Utvandrarnas hus.

Hallenblads utmärkelser till Per-Olof Andersson och Lena Liepe


Hallenblads utmärkelse 2018


Motivering lyder

Några rader ur motiveringen; Med sina 35 år som verksam formgivare har Erika varit med om en stor del av Orrefors 120-åriga historia. På så vis är höstens nu aktuella bok ett intressant samtidsdokument som bidrar till nya perspektiv och insikter i konstnärliga processer, forskning och utvecklingsarbete, modern designhistoria samt glasets kulturella och industriella utveckling i Sverige.

Mottagning av utmärkelser

Professor Erika Lagerbielke överraskades av juryn för Hallenblads utmärkelse när hon presenterade sin nya bok på Smålands Museum. Det var en glad författare, och formgivare som tog emot 40 000 SEK av Mie Jernbeck. Erika Lagerbielke är lika förankrad i designpraktiken som på universitetet. Från juryn fanns också ordföranden Carl-Olof Bengtsson på plats tillsammans med Karl-Johan Krantz, Lennart Johansson och Peter Aronsson.

  • Professor Erika Lagerbielke överraskades av juryn


Hallenblads utmärkelse 2017


Mottagning av utmärkelser

Linnéakademiens forskningsstiftelse delade under hösten 2017 ut 60 000 kronor. Hallenblads utmärkelse tilldelades Samuel Palmblad i samband med Smålands akademis högtidsmöte på Smålands museum. Samuel Palmblad bedriver forskning och kunskapsförmedling helt i donatorerna makarna Hallenblads anda. Samuel Palmblad är byggnadsantikvarie och var redan 2003 djupt engagerad inom kulturmiljövården i Kronobergs län.

Genom skrifter, föreläsningar och dialog har han väckt intresset för både äldre och sentida spår av vårt förflutna. Under åren har han dessutom efter gedigen grundforskning dokumenterat och beskrivit danska arkitekters påverkan på byggenskapen i Växjö och länet. I fjol gav han ut boken Kostamosaik. Glas uppåt väggarna, som ger helt nya perspektiv på produktionen och användningen av glasmosaik från Kosta glasbruk.

– En synnerligen värdig mottagare av makarna Hallenblads utmärkelse.

Hallenblads utmärkelse tilldelades Samuel Palmblad i samband med Smålands akademis högtidsmöte på Smålands museum.


Hallenblads utmärkelse 2016


Motivering lyder

Olle Larsson har utmärkt sig som en lysande berättare och pedagog, både som allmän föreläsare och i sin egenskap av gymnasielärare.

Olle Larsson har tvivelsutan lyckats populariserat historieämnet och därmed spridit historisk kunskap såväl till gymnasieelever som till den historieintresserade allmänheten. Han har på ett utmärkt sätt lyckats förena populär och vetenskaplig historia och är på flera plan en pedagogisk förebild för både andra historielärare och gymnasieelever.

Mottagning av utmärkelser

Om Olle Larsson som påbörjade sina historiska studier vid dåvarande Högskolan i Växjö och som en del av det samarbete som fanns mellan Högskolan i Växjö och Lunds universitet disputerade han 1999 på avhandlingen ”Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället”. Olle Larsson arbetade som timanställd lektor vid Högskolan i Växjö under något år innan han anställdes som lektor i historia vid Växjö katedralskola.

Olle Larsson har skrivit ett stort antal artiklar, krönikor, recensioner och läroböcker i historia. Han var huvudförfattare till boken ”Smålands historia (2006) tillsammans med Lennart Johansson och Lars-Olof Larsson och 2009 gav han ut boken ”Stormaktens sista krig. Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721”. Olle Larsson har också hållit ett stort antal populärvetenskapliga föreläsningar om främst svensk och småländsk 1600- och 1700-tals historia. I år har han rönt stor uppmärksamhet för artikelserien med anledning av Smålandspostens 150-årsjubileum.

En händelse från varje år mellan 1866-2016 som uppmärksammades i Smålandsposten har bildat underlag för Larssons essäer. I artikelserien har han förtjänstfullt lyft fram både stora internationella händelser och mer vardagliga händelser i Växjö med omnejd som de gestaltats genom en lokaltidnings perspektiv.

Hallenblads utmärkelse, 40 000 kronor, fick Olle Larsson den 19 oktober och som en överraskning när han föreläste för Historiska föreningen i Växjö.


Hallenblads utmärkelse 2015


Motivering lyder

Här har genomförts 60 visningar av grävningen, ett antal föredrag och en utställning i domkyrkan. Dagligen kunde vi stanna till vid två steg i ett informationstorg, det fanns också en grävblogg på nätet. 16 klasser från 8 skolor deltog i ett särskilt projekt.

Bl a träffade en arkeolog och en pedagog klasserna vid tre tillfällen, vid ett av dem fick klasserna delta i en arkeologisk undersökning. Totalt kunde minst 3 300 personer nås. Åsa skapade också en hemsida Medeltiden i Växjö och Värend. Mie Jernbeck ordförande för Linneakademiens forskningsstiftelse önskade Åsa lycka till, Carl-Olof Bengtsson, juryordförande överlämnade checken på 35 000 SEK, Karl-Johan Krantz introducerade familjen Hallenblad och Peter Aronsson, också medlem i juryn, liksom Lennart Johansson, introducerade stipendieutdelningen i samband med de intressanta populärvetenskapliga Linnéföreläsningarna i Karolinerhuset.

Mottagning av utmärkelser

Åsa Alering har på ett förtjänstfullt sätt varit drivande i det pedagogiska och publika arbetet. Hon har tack vare sina initiativ och med flera nya grepp nått ut med ny kunskap om de arkeologiska grävningarna, inte minst till unga och barn.Under Åsas ledning har Kulturparken Småland i samband med den stadsarkeologiska undersökningen vid Karolinerhuset i Växjö genomfört en stor publik satsning. Projektet har syftat till att nå ut med kunskap om grävningen och Växjös medeltida historia.

Arkeolog Åsa Alering har fått 2015 års stipendium för sina förtjänstfulla arkeologiska och pedagogiska insatser

 


Hallenblads utmärkelse 2014


Motivering lyder

Något norr om Markaryd och strax öster om den nuvarande E 4-sträckningen fann då Smålands museums arkeolog Carl Persson ett område som han efter omfattande landskapsstudier identifierade som en möjlig förhistorisk boplats. Utgångspunkten i Carl Perssons teoribildning var landskapets förändring i samband med landhöjningen efter den senaste nedisningen.

Delar av Sydsmåland var fortfarande vattentäckt och i vattenlandskapet fanns öar och näs som blev naturliga anhalter för människor i rörelse.

Genom ett envist och intensivt arbete lokaliserade Carl Persson fornlämning nr 71 i Markaryd socken. Ett begränsat antal flintor och flintavslag kom att stärka hans hypotes om en ständigt återbrukad boplats i Smålands inland, om än fyndfattig. Carl Perssons idé är att fyndfattiga platser för äldre fenomen är en produkt av näringsfattig mark. Organiskt material har absorberats och kvar blir endast stenfragment efter boplatsernas tidigaste nyttjade.

Mottagning av utmärkelser

Linnéakademiens Forskningsstiftelses ordförande Mie Jernbeck överlämnade Hallenblads utmärkelsen och önskade Carl lycka till i ett fortsatt arbete. Juryn som utsett Carl har letts av Carl-Olof Bengtsson, tillsammans med Karl-Johan Krantz, Lennart Johansson, Peter Aronsson och Mie Jernbeck, och motiveringen är:

När E 4- ans utbyggnad till motorväg genom södra Sunnerbo aktualiserades i slutet på 1990-talet kom en lång tänkt vägsträcka att vetenskapligt dokumenteras genom arkeologisk undersökning.

Carl Persson tog emot makarna Hallenblads stipendium när han föreläste på Utvandrarnas Hus. En överraskning som han uppskattade.


Stöd forskningen


Främja forskningen

Det är vår uppgift, vår glädje och vårt ansvar att se fonden växa. Det är givaren som anger i vilken form och till vilket ändamål bidragen skall gå, hela tiden inom ramen för stiftelsens ändamål; att främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.

We award scholarships and prizes. Thanks to the book planting, we have been able to award travel scholarships to students at doctoral level. 

Contact

Linnéakademien Forskningsstiftelsen
Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö


© 2023 Linnéakademien forskningsstiftelsen Privacy policy